Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Kappersgekte zijn in overeenstemming met de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org).

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Privacy
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Geschillen
Artikel 20 – Samples
Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 22 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
Artikel 23 – Toegang tot de site
Artikel 24 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 25 – Vertrouwen in de gepubliceerde informatie
Artikel 26 – Site veranderingen
Artikel 27 – Koppelingen naar en van de site
Artikel 28 – Kortingen en cadeaubonnen
Artikel 29 – Vergoeding door zorgverzekering
Artikel 30 – Achteraf betalen via Billink
Artikel 31 – Spaarkaart behandelingen
Artikel 32 – Actie flyer 10% korting behandeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bij producten:
1. Kappersgekte: hierna: de ondernemer, natuurlijk kantoor gevestigd in Den haag aan Bankaplein 2, 2584 EV;
2. Consument/afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de ondernemer (hierna: Kappersgekte) en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand en direct aan consumenten/afnemers aanbiedt;
4. Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Duurovereenkomst; een overeenkomst die strekt tot regelmatige leveringen van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
10. Duurzame gegevensdragers: elk hulpmiddel, waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik een gedurende periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
11. Webshop/site: de consumenten webshop van de ondernemer;
12. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd worden;
13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
15. Direct leverbaar: vanaf moment betaling binnen is bij de ondernemer, zal het product verstuurd worden en of dienst in werking worden gezet.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kappersgekte
Breestraat 32-36
2311 CS Leiden

Telefoonnummer: 071 – 5125 212
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@kappersgekte.nl
KvK-nummer: 28047458
Btw-nummer: NL008469635B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Bij producten:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kappersgekte (hierna: de ondernemer) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, consument en overige partijen (samenwerkingen).
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Bij producten:
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Het aanbod geldt ook voor de producten die getest worden door de consumentenpanel die gekozen wordt door de ondernemer.

Artikel 5 – De overeenkomst

Bij producten:
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen eenmalig ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen, door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt op eigen kosten het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. De consument mag een product naar keuze omruilen, indien het product niet naar wens is voor de consument. Dit zal binnen een tijdsbestek van 14 dagen moeten zijn. Het product dat teruggestuurd wordt, mag alleen geruild worden met een product van dezelfde waarde of lager. De consument moet zorgdragen voor de verzendkosten van het omgeruilde product, die naar de consument verstuurd wordt.
7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van product(en) tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Indien ondernemer in de prestatie van het product bij bestelling heeft aangegeven dat herroeping onmogelijk is, bijvoorbeeld in geval van opruiming bij beperkte resterende houdbaarheid;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Producten die direct leverbaar zijn, worden vanaf het moment dat de betaling in ontvangst is genomen (binnen werktijd), direct verstuurd met de post. Mocht onverhoopt het betreffende product/producten niet op voorraad zijn of aangevraagde dienst niet binnen één werkdag kunnen worden verricht, dan wordt het meteen opnieuw besteld, zodra weer voorradig (ons leveradres product binnen is) wordt deze de dag zelf nog verstuurd naar de consument. Met uitzondering van force majeures. De ondernemer brengt de consument direct op de hoogte.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument opgegeven adres of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger (bijv. PostNL punt), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Producten in Kappersgekte webshop en test producten worden bezorgd door Post NL. Bezorging vindt plaats op maandag t/m zaterdag tot 21.30 uur.
7. Pakketten worden zo spoedig mogelijk geleverd. De ondernemer is hierbij altijd afhankelijk van de vervoerder. De ondernemer heeft geen invloed op vertraging bij de vervoerder (bijvoorbeeld door grote drukte).
8. De verzendkosten in Nederland bedragen €6,95 per bestelling (0 – 2 kg). Verzendingen (0 – 2 kg) binnen Europa bedragen €11,19 per bestelling. Bestellingen boven de €55,- worden GRATIS verzonden binnen Nederland. Bestellingen boven de €70,- worden GRATIS verzonden binnen België. Wanneer er acties zijn voor gratis verzending, zal dit duidelijk zichtbaar zijn op de webshop. Acties voor gratis verzending kunnen van toepassing zijn op bepaalde landen. Bij afrekenen zie je altijd de geldende verzendtarieven.
Aflevering van een Zending.
9. De wijze waarop een zending wordt afgeleverd staat omschreven op de pagina postnl.nl/algemene-voorwaarden/alle-voorwaarden. Door acceptatie van deze
algemene voorwaarden stemt de klant in met deze wijze van aflevering.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld.
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten en diensten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument (de afnemer) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Behoudens en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, in welke vorm dan ook, die verband houdt met de (uitvoering van de) overeenkomst.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten, dit geldt tevens voor producten die getest worden door de testpanel van de ondernemer (consumenten), of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van de ondernemer, huidtherapeuten en of haar partners, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van het product (gebruiksaanwijzing) dan wel voor onjuist of onoordeelkundig gebruik door de consument.
4. Voor het verkrijgen van goed advies omtrent producten en het gebruik in algemene of in specifieke zin, kan de consument zich altijd eerst wenden tot de ondernemer of één van haar partners.
5. Ingeval de ondernemer, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent consument uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van de ondernemer contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de waarde van de bestelde producten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.

Artikel 17 – Privacy

1. De ondernemer legt persoonsgegevens van de consument (de afnemer en testpanel afnemer) vast en verwerkt deze gegevens ten behoeve van de ondernemer zijn eigen bedrijfsvoering: levering van producten en diensten, onderhouden van contracten met de consument, analyseren en verbeteren van de producten, dienstverlening van de ondernemer en het zenden van informatie naar de consument over nieuwe producten en diensten van de ondernemer.
2. De ondernemer legt haar beleid ten aanzien van privacy vast in een privacyverklaring welke te vinden is op onze website, via www.kappersgekte.nl/privacy.

Artikel 18 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Tevens kan je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Artikel 19 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indienen, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 20 – Samples

1. Indien door of namens de ondernemer samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door de ondernemer aan consument verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.
2. Afwijkingen van verstrekte samples geven consument nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

1. De ondernemer kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. De consument / andere belanghebbenden worden verondersteld deze pagina af en toe na te kijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die de ondernemer aangebracht heeft, aangezien deze voorwaarde voor de klant / belanghebbenden bindend zijn. Sommige bepalingen opgenomen in deze voorwaarden kunnen ook teniet gedaan worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op de site gepubliceerd worden.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 23 – Toegang tot de site

 1. Toegang tot de site is toegestaan op een tijdelijke basis en de ondernemer behoudt zich het recht om de site zonder kennisgeving in te trekken of aan de vullen. De ondernemer zal niet aansprakelijk zijn als de site om één of andere reden een tijdlang of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.
 2. Van tijd tot tijd kan de ondernemer de toegang tot de site of tot gedeelten daarvan beperken tot gebruikers die bij ons geregistreerd zijn.
 3. Als de consument een gebruikersidentificatie kiest of krijgt, een wachtwoord, of enige andere informatie ontvangt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van de ondernemer, moet dergelijke informatie vertrouwelijk behandeld worden en mag deze niet aan enige derde partijen onthullen.
 4. De ondernemer heeft het recht om een dergelijke gebruikersidentificatie code of wachtwoord, gekozen door de afnemer / consument, of door de ondernemer toegewezen, uit te schakelen als naar de mening van de ondernemer nalatig wordt omgegaan om één van de bepalingen in de voorwaarden voor het gebruik na te leven.
 5. De ondernemer is verantwoordelijk dat alle personen die toegang hebben tot de site, via de internetverbinding van de ondernemer, deze voorwaarden kennen en naleven.

Artikel 24 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De ondernemer is de eigenaar of de vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de site en van de informatie die erop gepubliceerd worden. Deze werken zijn beschermd door copyright en andere wetten en verdragen ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.
 2. Een kopie afdrukken, extracten downloaden van de pagina’s van de webshop/site is toegestaan voor persoonlijk gebruik. Daarnaast mag aandacht van anderen binnen de organisatie van de ondernemer vestigen op de informatie die op webshop/site gepubliceerd is.
 3. Papier of digitale kopieën van materiaal welke afgedrukt/gedownload kunnen worden van de webshop/site, mogen niet gewijzigd worden. Daarnaast mogen afbeeldingen, foto’s, video’s, audio content, grafieken, begeleidende teksten, etc. niet gebruikt worden en of gewijzigd worden.
 4. De status van de ondernemer, met als naam Kappersgekte en die van geïdentificeerde medewerkers, als auteurs van de informatie op de site, moeten altijd vermeld worden.
 5. Geen van de verstrekte informatie van de webshop/site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder een vergunning vanuit de ondernemer of van de licentiehouders ontvangen te hebben.
 6. Afgedrukte delen van de webshop/site, gekopieerd of gedownload, waarbij de gebruiksvoorwaarden worden geschaad, zal het recht om de site te gebruiken onmiddellijk komen te vervallen en moeten kopieën van de informatie onmiddellijk worden vernietigt of teruggegeven.

Artikel 25 – Vertrouwen in de gepubliceerde informatie

Commentaren en andere materialen die op de webshop/site gepubliceerd zijn, zijn niet bedoeld als advies waarop je jezelf kan verlaten. De ondernemer wijst dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat in dergelijke informatie gesteld wordt door enige bezoeker/consument van de webshop/site, of door gelijk welke persoon die informatie inwint aan de inhoud van de webshop/site.

Artikel 26 – Site veranderingen

De ondernemer heeft de bedoeling de webshop/site regelmatig te actualiseren en kan de inhoud op welk moment dan ook wijzigen. Bepaalde informatie op de webshop/site kan op een bepaald moment verouderd zijn en de ondernemer is niet verplicht om dergelijk informatie te actualiseren.

Artikel 27 – Koppelingen naar en van de site

 1. Het is toegestaan een koppeling te maken naar de homepage van de webshop/site van de ondernemer. Vooropgesteld dat dit op een eerlijke en legale manier gaat en dat dit de reputatie van de ondernemer niet schaadt en zonder dat hier voordeel uitgehaald wordt.
 2. Het is niet toegestaan een koppeling te maken op een dusdanige manier dat er gesuggereerd wordt deel uit te maken van een associatie, of waarbij een goedkeuring of erkenning van de ondernemer gesuggereerd is, waar er geen is.
 3. Het is niet toegestaan een koppeling te maken naar enige website die niet jouw eigendom is. De webshop/site mag niet opgenomen worden op andere webshops/sites en er mag ook geen koppeling gecreëerd worden naar enig deel van de webshop/site, met uitzondering van de homepage.
 4. De ondernemer behoudt zich het recht om de toelating voor een koppeling zonder kennisgeving in te trekken. Als hier andere gebruik als doeleinde heeft dan hierboven vermeld is. Mocht je een verzoek hebben mail het verzoek naar: info@kappersgekte.nl.
 5. Waar de webshop/site koppelingen bevatten naar andere sites en resources verstrekt door derde partijen, worden deze koppelingen alleen ter informatie verstrekt. De ondernemer heeft geen controle over de inhoud van deze webshop/site of resources en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze webshops/site of enig verlies of schade voortvloeiend uit hun gebruik.

Artikel 28 – Kortingen en cadeaubonnen

  Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingen, gratis gezichtsbehandelingen (klant draagt klant aan) en cadeaubonnen (kortingscodes, mini facials, acties, etc.) die worden aangeboden door de ondernemer. Door gebruik te maken van kortingen, gratis gezichtsbehandelingen en cadeaubonnen, ontvangen of verstuurd door de ondernemer, ga je akkoord met deze voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte cadeaubonnen, toegang tot gratis gezichtsbehandelingen en kortingsacties die worden aangeboden door de ondernemer.
 2. Wijzigingen onder voorbehoud.
 3. Indien er meerdere acties op een moment kunnen gelden, wordt de consument gevraagd een actie te kiezen die hij wenst te gelden.
 4. Acties gelden niet in combinatie met andere acties, er kan te allen tijde gebruik worden gemaakt van één actie tegelijkertijd.
 5. Tijdens een actieperiode vervalt de actie van een gratis miniatuur bij iedere bestelling, gezien acties niet gelden in combinatie met andere acties.
 6. Voor cadeaubonnen en kortingen gelden in veel gevallen dat een kortingscode of toegang tot een gratis mini facial gekoppeld wordt aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
 7. Kortingscode kan niet worden gebruikt voor nog niet betaalde bestellingen.
 8. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige gebruiksvoorwaarden vind je ook in de uiting waarin de kortingsactie is opgenomen. Bij alle acties geldt: zolang de voorraad strekt.
 9. Kortingsactie is een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode (korting) niet meer worden gebruikt.
 10. Mocht je bestelling hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de kortingscode, dan dien je dit verschil te betalen. Zodra de betaling is ontvangen wordt je bestelling verwerkt.
 11. De kortingscode betreft een bepaalde geldigheidsduur. Na de vervaldatum kan de kortingscode niet meer worden ingewisseld. Je vindt de vervaldatum op de achterzijde van de cadeaubon.
 12. Kortingscodes zijn niet geldig voor producten van externe verkopers.
 13. Tenzij anders vermeld staat, geldt voor elke kortingscode dat deze persoon en per e-mailadres slechts éénmalig gebruikt kan worden.
 14. Kortingen gelden zolang de voorraad strekt.
 15. Indien je producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt, komt de korting te vervallen.
 16. Product(en) verkregen met korting zijn niet in te ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode)-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 17. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 18. Deze kortingscode, gratis mini facial en cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een kortingscode te raadplegen. Blijft je na ingaan van de wijzigingen de kadobon(nen) gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kortingscode voorwaarden.
 19. De ondernemer staat niet in voor de werking van de kortingscode en cadeaubon en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de kortingscode ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de ondernemer. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
 20. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 21. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 22. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 23. De korting/kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en is maar eenmalig te gebruiken.
 24. Klant draagt klant aan, betreft eenmalig een gezichtsbehandeling van maximaal 35 minuten.
 25. Voor België gelden afwijkende kortingsacties tarieven, zoals bij acties als gratis verzending, zal de minimale bestedingswaarde niet hetzelfde zijn als in Nederland voor gratis verzending, maar afwijkend.

Inwisselen van kortingscode, gratis mini facial (klant draagt klant aan) en cadeaubon met kortingscode:

 1. De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de e-mail waarin de kortingscode vermeld staat zorgvuldig door.
 2. Leg een of meer artikelen in je winkelwagentje.
 3. Na het inloggen/registreren en controleren van je gegevens (voor zover dat nodig is) kun je bij het betalen je kortingscode invoeren. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes, etc.).
 4. De kortingscode wordt vervolgens direct verrekend in je winkelwagentje.
 5. Ga naar “Betalen”.
 6. De kortingscode werkt alleen voor het artikel(en) waarvoor de korting geldt.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van cadeaubon/korting/kortingscode of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 29 – Vergoeding van behandelingen door zorgverzekering

Vergoeding door de zorgverzekering is persoonsafhankelijk.

Artikel 30 – Achteraf betalen via Billink

Betaling via achteraf betalen via Billink is mogelijk tot een orderwaarde van €500. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [Kappersgekte/klant] die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren
en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder

Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à €12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12% per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Bij retour van een bestelling die via achteraf betalen via Billink geplaatst is, crediteert Kappersgekte de kosten voor het product en eventuele verzendkosten zoals blijkt uit Artikel 9. De kosten voor gebruik van de Billink betalingsmogelijkheid (€0,99) blijven open staan. Deze dient u als consument alsnog aan Billink te voldoen. Hierover wordt contact met u opgenomen door Billink.

Artikel 31 – Spaarkaart behandelingen

 1. Na afloop van een behandeling in onze kliniek in Den Haag ontvang je (indien gewenst) een spaarkaart.
 2. Deze spaarkaart is persoonsgebonden en geldt alleen voor behandelingen.
 3. Wanneer iemand via jou bij ons in de kliniek komt voor een gezichtsbehandeling (peeling, TCA, Spot Out of microneedling) maak je aanspraak op de voorwaarden van deze spaarkaart. Op jouw persoonlijke spaarkaart wordt de naam ingevuld van de persoon die jij hebt doorverwezen.
 4. Je ontvangt het bijbehorende cadeau wanneer deze persoon daadwerkelijk een eerste behandeling bij ons in de kliniek heeft ondergaan.
 5. Eén nieuwe klant geeft recht op één persoonlijk cadeau.
 6. Op iedere spaarkaart staan 5 cadeaus. Na een volle spaarkaart heeft ieder persoon recht op een nieuwe spaarkaart.
 7. Je spaart van boven tot onderaan, van 1 tot 5.
 8. Jouw cadeau wordt niet los opgestuurd, maar meegegeven bij jouw volgende bezoek (behandeling) bij ons in de kliniek / meegestuurd bij jouw volgende bestelling via onze webshop.
 9. Niet geldig in combinatie met andere acties.

Artikel 32 – Actie flyer 10% korting behandeling

  1. Gedistribueerd in het voorjaar van 2021.
  2. Een nieuwe klant ontvangt 10% korting op zijn of haar eerste behandeling bij het tonen van deze flyer.
  3. Kappersgekte heeft het recht de actie te allen tijde te eindigen, tenminste 3 mnd geldig
  4. De korting is niet geldig op producten.
  5. Niet geldig in combinatie met andere acties.
  6. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.